Vedtekter

VEDTEKTER FOR GAUSTAD BÅTFORENING

Stiftet 08.04.1968

Organisasjonsnummer 993400246

§ 1 Formålsparagraf

Gaustad Båtforening er et sameie av medlemmer og har som oppgave å drive og å holde vedlike bryggeanlegg, opplagsplass, vei og øvrige anlegg. Samt å medvirke til alminnelig trivsel og sikkerhet på sjøen.

§ 2 Styret

Foreningen som bare består av personlige medlemmer, ledes av et styre på syv personer.

 1. Formann
 2. Viseformann
 3. Sekretær
 4. Havnesjef
 5. Kasserer
 6. Visehavnesjef
 7. Styremedlem

I tillegg: 1 varamann

2 revisorer.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap kan bare gis til privatpersoner. Firmaer o.l kan ikke være medlemmer. Ved tildeling av medlemskap skal de som naturlig sokner til området ha fortrinnsrett til båtplass, deretter Onsøys befolkning føre andre.

Medlemmet forplikter seg gjennom søknaden å følge foreningens vedtekter, reglementer, samt anvisninger fra styret, havnesjef og vakter.

3.1 Medlem som forholder seg i strid med dette, kan etter vedtak i styret og etter gitt varsel, ekskluderes. Vedtaket kan ankes til Generalforsamlingen.

3.2 Utmelding og adresseforandring skal straks meldes skriftlig til havnesjef.

3.4 For å bli medlem må en betale et innmeldingsbeløp og en årlig leie for båtplass og opplagsplass. Medlemmet betaler også for utsetting og opptak av egen båt. Medlemmet må også utføre eller betale for dugnad som etter forslag fra styret fastsettes av generalforsamlingen. Søknad om fritak av dugnad på grunn av helsemessige årsaker sendes styret. Medlemmet blir da overført til en trivselsgruppe som skal bidra med å skape trivsel under dugnad og i andre sammenheng. Trivselsgruppen konstituerer seg selv.

Tilbakebetaling av det til enhver tid gjeldende utmeldingsbeløp, skal skje når plassen er solgt videre etter de til en hver tid gjeldene satser.

Dog ikke senere en to år etter utmelding. Utbetalingen kan eventuelt deles på to år.

3.5 Medlemskap med båtplass kan overføres, etter søknad til styret, uten avgift til nærmeste familie (ektefelle, registrert samboer, barn, svigerbarn, barnebarn, foreldre, besteforeldre). Styret kan også i spesielle tilfeller avvike fra parentesen.

Hvis et medlem skal melde seg ut av båtforeningen, må dette skje skriftelig til styret.

3.6 Gaustad Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer:
Navn, adresse, mobilnummer, og epost-adresse, og deler disse person-opplysninger med
Konglig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. (Her kan man hvis man ønsker, bare
dele adresse-informasjonen med KNBF, da dette er det minimum som KNBF må ha
registrert) Dette gjøres for at Gaustad Båtforening skal kunne bruke KNBF`s web-baserte
havneadministrasjon og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-
nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at
personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Gaustad Båtforening.

§ 4 Båtplass

4.1 Hvert medlemhar rett til kun en båtplass og opplagsplass. I tillegg kan tildeles en slepejolleplass på opptil 12 fot etter søknad til styret ved havnesjef innen 1. april hver år. Et medlem kan ikke låne/leie ut sin plass. Kun styret kan gjøre dette. (Se § 13.3)

4.2 Alle båter må være ansvarsforsikret og skal være registrert i båtregister på medlemmet som har båtplassen. Kvittering/dokumentasjon skal forevises havnesjefen på forlangende.

4.3 Havnesjef tildeler båtplass før hver sesongstart. Båtens plassering i anlegget kan skifte fra år til annet. Hvis et medlem ett år ikke skal benytte sin båtplass, kan årsavgiften reduseres når det gis beskjed til havnesjef innen 1. mars samme sesong. Styret kan leie ut ledig båtplass på "årsbasis" etter søknad.

4.3.1 Et medlem som ikke har benyttet sin båtplass (passivt medlem), men ønsker å ha båt i havna igjen (aktivt medlem), må gi beskjed til havnesjef om dette før 1.mars samme sesong.
Ved skriftlig beskjed til styret/havnesjef gis medlemmet rett til båtplass i samme størrelse som tidligere i innen 3 år.

4.4 Båter med en lengde inntil 39 fot, 11,9, medregnet daviter, badeplattform og baugspyd, og en bredde inntil 4 meter, kan få plass i båthavnen. Båter over 39 fot og en bredde på over

4 meter kan ikke få plass. Faktor for fot er 30,48.

Liten båt: lengde inntil 21 fot

Stor båt: lengde inntil 35 fot 10,66 m - bredde 3,7m

Større båt: lengde inntil 39 fot 11,90 m - bredde 4m - Begrenset antall, kun på nordsiden av nordre brygge.

Lengde for alle båter er medregnet daviter, badeplattform og baugspyd.

Definisjon av større båt: Dette gjelder motorbåt.

Seilbåter på denne størrelsen må vurderes i hvert enkelt tilfelle, p.g.a. dybde, vindfang, lengde og bredde.

4.5 Kortidsleie av båtplasser er satt til kr 50,- pr døgn.

4.6 Medlemmer som ikke har satt ut båten innen 15. juni, mister retten til å benytte sin plass for sesongen, med mindre annen avtale er gjort med havnesjefen før 15. juni.

4.7 Når siste uttak er gjennomført skal alt opplagsutstyr lagres på anvist plass. Hvis det er noe som ikke er anbrakt på anvist plass, blir dette fjernet og destruert.

4.8 Når rampen blir benyttet til utsetting/opptak av båter til ikkemedlemmer, skal det betales et gebyr på kr. 100,- pr. gang. Dette skal i utgangspunktet betales med Vipps, hvis ikke annet er avtalt.

4.9 Båter som skal ha opplagsplass i havna, skal plasseres etter anvisning av havnesjef.
Ved feilplassering kan man kreve at båten flyttes på eierens bekostning.

§ 5 Avhendelse / anskaffelse av båt

5.1 Avhendelse av båt skal søkes skriftlig til styret ved havnesjef uten opphold. Avhendet båt skal fjernes så fort som mulig fra havne/ opplagsplass, og medlemmet som avhender er ansvarlig for at så skjer.

Hvis så ikke skjer føre sesongstart, har styret anledning til å fjerne båten på medlemmets regning til dertil egnet plass.

5.2 Anskaffelse av ny båt skal søkes skriftlig til styret ved havnesjef i god tid føre sesongstart, med angivelse av ny båts data.

§ 6 Ansvarsforhold

6.1 Foreningen er ikke økonomisk og juridisk ansvarlig for skade på båter,

materiell eller personer på foreningens område.

6.2 Medlemmet er selv økonomisk ansvarlig for skader det direkte eller indirekte forårsaker på annen manns eiendom i foreningens havn/opplag. For skader på eiendeler som foreningen disponerer, og hefter med sin båt uavhengig av Tvangsfullbyrdelsesloven.

6.3 Medlemmene er ansvarlig for at de personer de har med seg på båtforeningens områder, forholder seg i samsvar med foreningens vedtekter og anmodninger fra styret og medlemmer som påpeker uregelmessigheter under oppholdet og bruk av havna.

Personer som ikke er medlemmer og som ikke oppfører seg etter vedtektene kan vises bort fra området.

§7 Klager

7.1 Medlemmer har plikt til å verne om foreningens interesser, samt å bidra til ro, orden og sømmelig opptreden på foreningens områder.

Medlemmene har plikt til å gjøre styret og havnesjefer oppmerksom på uregelmessigheter på foreningens område.

Har et medlem noe å påtale eller klage over, har det rett og plikt til å underrette styret om dette.

§ 8 Generalforsamlingen / Styremøter

8.1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet.

Generalforsamling avholdes i november/ desember. Dato for generalforsamlingen legges ut på hjemmesiden og ev. Facebook, samt oppslag i havna så snart datoen er fastsatt. Sakslisten legges ut på hjemmesiden og ev. Facebook med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden senest 14 dager før generalforsamlingen.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte av medlemmene, må være skriftlig og styret ihende innen 1. november.
Sakene som kommer inn skal styrebehandles, styret lager innstilling, og gjøres kjent for medlemmene gjennom innkallingen.

8.2 Med åtte dagers varsel kan ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret mener det er nødvendig, eller når 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det.

Styremøter holdes så ofte styret finner det nødvendig.

8.3 Beslutningsdyktig er enhver lovlig innkalt generalforsamling.

Vedtak treffes med simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmene.

Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

8.4 Ordinær generalforsamling skal behandle:

 • Valg av møteleder
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap, fremlagt i revidert stand
 • Driftbudsjett, herunder fastsettelse av kontingenter og innskuddsbeløp for havneplass m.v.
 • Vedtektsendringer
 • Innkomne forslag
 • Valg

§ 9 Valg/ funksjonstid

§ 9.1

 • Formann 2 år - velges på oddetall (Siste siffer i årstallet for kommende sesong)
 • Viseformann 2 år - velges på partall
 • Havnesjef 2 år - velges på partall
 • Ass. havnesjef 2 år - velges på oddetall
 • Kasserer 2 år - velges på oddetall
 • Sekretær 2 år - velges på partall
 • Styremedlem 1 år
 • 2 Revisorer 1 år
 • Valgkomitemedlem 3 år - ett medlem velges på hvert årsmøte
  Valgkomite består av 3 medlemmer, hvor av ett medlem velges hvert år. Det medlemmet som ble valgt for 3år siden er på valg hvert år. Det vil si at det skal velges ett nytt medlem til valgkomiteen på årsmøte. Det medlemmet som ble valgt for 2år siden er formann i valgkomiteen i sitt 3dje år som medlem.

Valgkomiteen fremmer også forslag på honorarer til styret. Skal følge konsumprisindeksen. Ordningen gjøres gjeldene fra årsmøte 2015.

§ 10 Fullmakter

Foreningen tegnes av formann og havnesjef i fellesskap.

Låneopptak må godkjennes av Generalforsamling.

Havnesjefen forestår den daglige ledelse av foreningens anlegg, og har fullmakt til å påtale uregelmessigheter på anleggene og havnereglementet.

§ 11 Utestengelse

Utestengelse av medlem kan foretas av styret når vedkommende:

Forsettelig ikke retter seg etter lovene/havnreglementet.

Ved agitasjon mot foreningen eller ukameratslig opptreden søker å skade foreningens interesser.

Underslår betrodde midler.

Utestengte medlemmer kan forelegge sin sak skriftlig eller muntlig for generalforsamlingen som tar den endelige avgjørelsen.

§ 12 Vaktordningen

12.1 Styret fastsetter og gjennomfører vaktordningen i båthavna, med de retningslinjer som vedtas av generalforsamling.

12.2 Vaktholdet utføres av medlemmer og leietakere, 1-2 netter pr. medlem pr. sesong. Plikten til å utføre vakttjeneste gjelder medlemmer og leietakere med tildeltbåtplass. Desom ikke kan møte på vakt, må selv skaffe en erstatter. (Innbyrdes bytte eller bruk av reservevakt.)

Ved bruk av båtforeningens reservevakt, betales en avgift som fastsettes av General Forsamling. De som uteblir fra vakt, ilegges et gebyr som fastsettes av General Forsamling.

§ 13 Kontingenter

· Alle kontingenter fastsettes av generalforsamlingen.

13.2 Årskontingent skal være betalt innen 1. mars. Ved for sen betaling av årskontingent for båtplass, risikerer man, etter purring, utestengelse fra båthavna etter vedtak i styret.

13.3 Innbetalt innskudd for havneplass gir bruksrett til tildelt plass, dog ikke

eiendoms - eller disposisjonsrett til denne. (Se § 4.1)

13.4 Innskuddet tilbakebetales, med det beløp generalforsamlingen bestemmer, uten renter ved oppsigelseavhavneplass. Tilbakebetaling skal skje når plassen er solgt videre. Dog ikke senere enn to år etter utmelding. Utbetaling kan eventuelt deles på to år.

§ 14 Oppløsning

Foreningen kan oppløses på generalforsamling med 2/3 flertall, etter skriftlig rekommandert avgjørelse til medlemmene med 14 dagers varsel. Foreningens midler anvendes etter generalforsamlingens bestemmelser.

§ 15 Lovendringer

Forandring av disse lover kan kun skje på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall.

Vedtatt på generalforsamlingen Gaustad Båtforening

Pr. 01.12.2004

Revidering av vedtekter:

Årsmøte 06 - § 4,3

Årsmøte 07 - § 4.1

Årsmøte 08 - § 4.5 - § 4.6

Årsmøte 09 - § 4.2

Årsmøte 12 - § 3.4 - § 4.4 - § 8.1

Årsmøte 15 - § 4.3.1 - § 9.1

Årsmøte 16 - § 4.3.1 - § 4.7 - § 4.8

Årsmøte 17 - § 4.9 ny - § 8.1

Årsmøte 18 - § 4.4

Årsmøte 19 - § 3.6 ny.