Havnereglement

Havnereglement for Gaustad Båtforening

 1. Ethvert medlem bør se til at ro og orden opprettholdes den tid han/hun oppholder seg i havneområdet.
 2. Kontingenten og minimum ansvarsforsikring må være betalt før båt legges på plass.
 3. Båter skal være registrert og ha lett synlig registreringsnummer.
 4. Båter i havnen kan være maksimalt 39 fot, 11,9m total lengde medregnet daviter, badeplattform og baugspyd, og ha en bredde på maks 4 meter.
 5. Navigering. Offentlige sjøvettregler følges. I farvannet innenfor molo og mellom bryggene skal farten ikke overstige 3 knop.
 6. Fortøyninger. Båter som ligger mellom utliggerbommer skal ha fire fortøyninger til utliggerbommene. Bruk av metallsjakler og lignende til fortøyning i de nye bryggene er ikke tillatt. Båter skal ellers fortøyes i hht. pålegg fra havnesjef.
 7. Vannslanger henges på plass etter bruk. Utstyr som er lånt fra redskapsbod legges på plass etter bruk.
 8. Start/ fritidsbatterier som byttes ut, bringes av den som eier dem til det sted hvor de er kjøpt eller til kommunal avfallsplass.
 9. Avfalscontainere. Hvis avfallscontainere er fulle er det ikke tillatt å plassere avfallet på utsiden av container. Avfallet må da bringes med hjem.
 10. Bruk av skytevåpen i havneområdet er forbudt.
 11. Parkering av biler. Parkering av biler på opplags/parkeringsplass er bare tillatt for medlemmer og deres gjester. Det er forbudt å parkere foran gangveier til bryggene og foran vinsjhus. Maksimum hastighet innen for bommen er 30 km/t. Styret og havnesjef har fullmakt til å nekte medlemmer med følge parkering på havneområdet hvis fartsbegrensing/ parkeringsbestemmelser ikke overholdes. Biler som er feilparkert, vil bli tauet bort på eiers regning hvis henvisning ikke følges.
 12. Veibommen skal være låst fra 15. april til 1. oktober mellom kl 21.00 og 07.00. Resten av året skal bommen være låst hele døgnet.
 13. Redskapsbod med vann og strøm disponeres av medlemmene i forbindelse med båtstell. Låsbare strømstolper låses etter bruk og nøkkel henges på plass i redskapsbod. Huset forøvrig disponeres av styret. Møterom disponeres også av vaktene.
 14. De anviste gjesteplasser for båter kan disponeres i inntil 2 timer.
 15. Elektrisk anlegg kan benyttes til lading og bruk av elektrisk verktøy. Bruk av strøm for øvrig skal begrenses til et minimum og må ligge innenfor den grense som styret til en hver tid har fastsatt. Strømforbruk uten tilsyn forutsetter absolutt brannsikkert utstyr. Strømforbruk utover dette søkes skriftlig til styret.
 16. Slepejolleplasser. Slepejolleplass tildeles etter søknad til styret ved havnesjef innen 1. april hver år. Båter med størrelse inntil 12 fot kan legges i jolleplass. Slepejollene skal merkes med nummer fra 1 og oppover. Slepejollene skal ligge på nummererte plasser som stemmer overens med nummeret på slepejolla. Leie av slepejolleplasser blir fastsatt av generalforsamlingen.
 17. Ved opptak med vinsj, opereres denne på eget avsvar.
 18. Båttilhengere, støttebukker og annet utstyr i forbindelse med vinteropplag, skal det etter siste utsetting lagres på anvist plass. Hvis det er noe som ikke er anbrakt på anvist plass, blir dette fjernet og destruert.
 19. Det vil være anledning å leie strømuttak til varme i båt om vinteren. Uttak for dette er samlet på et sted. Brukerne må betale innskudd pluss årsforbruk av strøm. Maksimum styrke på varmekilde er 500 watt pr bruker. Båtforeningen fraskriver seg alt ansvar ved bruk av varme i båt.


Styret

Pr. 01.01 - 2017