Innkalling til årsmøte

14.11.2021

Innkalling til årsmøte i Gaustad Båtforening 2021.

Årsmøte for 2021 blir avholdt på Driveren, Onsøy Golfbane

Tirsdag 30. november klokken 18.30.

Agenda:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av regnskap 2020
 4. Godkjenning av årsberetning 2020
 5. Godkjenning av styrets forslag om gjenvalg 2020
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap, fremlagt i revidert stand
 8. Driftbudsjett - fastsettelse av dugnadstimer.
 9. Vedtektsendringer/Forslag fra styret
 10. Innkomne forslag.
 11. Valg

Etter årsmøte vil Generalsekretær Endre Solvang fra KNBF redegjøre om medlemsfordeler og momskompensasjon 2022.

Styret fremmer 4 forslag på årsmøte 2021. Det har ikke kommet inn andre forslag.

Forslagene er uthevet med fet skrift.

Styret fremmer følgende forslag til årsmøte 2021 som punkt 1. på dagsorden:

På grunn av korona ble ikke årsmøte 2020 avholdt.

Av denne grunn ble ikke regnskap godkjent eller noen valg gjennomført

Godkjenning av regnskap 2020.

Godkjenning av årsberetning 2020

De som var på valg i 2020 er å betrakte som gjenvalgte.

Dette for å komme inn i den riktige funksjonstiden.

********************************************************

Øvrige forslag kommer under punkt innkomne forslag på dagsorden.

Forslag nr. 1 : Styret forslår at vedtektene gjennomgås og at det utarbeides en arbeidsplan som styret skal jobbe etter.

«Det velges en komite for gjennomgang av vedtekter og arbeidsplan, 2 fra styret og et medlem. Reviderte vedtekter legges fram på ekstaordinært årsmøte. innen mai 2022, hvor bare godkjenning av nye vedtekter og godkjenning av arbeidsplan er på dagsorden.»

Det sittende styrets forslag til

Arbeidsplan for 2021 -2022 for Gaustad Båtforening.

 1. DUGNADSGJENNOMFØRING.
 2. DUNADSOMRÅDER.
 3. VEDTEKTER FOR FORENINGEN. VALGKOMITE`
 4. KAMEROVERVÅKNING
 5. INNLØSNING AV BÅTPLASSER
 6. FORSIKRINGGJENNOMGANG. RISIKO
 7. UTSJEKKING AV OPPANKRINGEN AV FLYTEBRYGGER MM.

Forslag nr. 2 : Styrets forslag til ny vedtekt § 9.2 oversendes til vedtektskomiteen.

Angående honorarer til styret har det vært litt utydelig formulering.

Det foreslåes derfor en ny § 9.2 med følgende ordlyd:

§ 9.2 Honorarer til styret

Honorarer til styret justeres med konsumprisindeksen pr. Oktober 2018
(Årsmøtevedtak 2018)

De summene som er skattepliktige justeres opp med 40% for å dekke skatten. (Årsmøtevedtak 2008)
Eventuelle forandringer fremmes av valgkomiteen
Styrets medlemmer har fri båtplass som er "stor båt."Dette medfører at de som har liten båt,, eventuelt passivt medlemskap får differansen tillagt honoraret. De som har "større båt"må betale differansen mellom stor båt og større båt.

Styrets medlemmer har ikke fritak fra de til enhver tid gjeldene innskudd.

Forslag nr. 3 : Styrets forslag til tillegg i vedtektsendring § 3.4 oversendes til vedtektskomiteen.

3.4 For å bli medlem må en betale et innmeldingsbeløp og en årlig leie for båtplass og opplagsplass. Medlemmer med større båt betaler et engangsinnskudd som ikke tilbakebetales. Dette beløpet fastsettes av generalforsamlingen. (Kr. 10 000,- årsm. 2012)
Medlemmet betaler også for utsetting og opptak av egen båt.osv.

Forslag nr.4 : Styrets forslag om utsetting / opptak:

Utsetting 14. dager etter påske. Opptak ca.10. oktober. Oppfordring til alle medlemmer: Bruk mobilkrana så vi slipper å øke årsavgiften for å dekke krana.

Styrets forslag til venteliste medlemskap/tildeling av båtplass

 1. Venteliste for de som søker medlemskap føres av styret.
 2. De som ønsker å stå på venteliste må søke om dette skriftlig.
 3. De som har søkt om å stå på venteliste, må hvert år innen 1. april, bekrefte skriftlig (e-post) at de fortsatt ønsker å stå på ventelisten. De som ikke oppfyller dette, blir strøket av listen.
 4. De som søker må være over 18 år.
 5. Styret tildeler medlemskap til nye medlemmer.
  Havnesjef tildeler båtplass.
 6. Hvis noen som blir tilbudt medlemskap/båtplass takker nei, mister sin ansiennitet på listen og blir plassert nederst.
  De som får tilbud om båtplass som ikke passer til båtstørrelse og takker nei, beholder sin plass på listen.
 7. Ventelisten henges opp på oppslagstavlen og blir lagt ut på hjemmesiden.

Vedtektskomiteen vurderer om ventelistereglene skal inn i vedtektene.